fredag 18 november 2011

Smartboard och hemsida som inkluderande verktyg

När jag läste matematik på universitet satt jag på långa föreläsningar där läraren fyllde whiteboarden flera gånger om med figurer, symboler och siffror. Att förstå allt som gicks igenom var det inte tal om. Istället handlade det om att att hinna skriva av det som läraren skrev på tavlan och sedan gå hem och processa det nedtecknade i lugn och ro. Någon gång prövade jag att strunta i att anteckna och bara försöka hänga med. Men jag insåg att anteckningar från lektionen var ett nödvändigt komplement till boken.

Även om jag som gymnasielärare inte skriver lika mycket på tavlan under mina lektioner, så är matematik ett ämne där det är svårt att lyssna, diskutera, anteckna och samtidigt hänga med och förstå. Ett sätt att lösa detta kan vara att dela ut lektionsanteckningar i förväg. Men problemet är att slutresultatet på tavlan sällan ser ut som man planerat i förväg. Elevernas frågor under lektionen styr helt enkelt vad som i slutändan skrivs på tavlan. För att underlätta för mina elever använder jag därför en Smartboard, allt som antecknas på denna kan nämligen sparas och distribueras i t.ex. PDF-format:


Bilden visar hur man sparar anteckningar gjorda på Smartboarden

Dessa anteckningar kan skrivas ut i pappersformat eller mejlas till eleverna. Själv har jag valt att spara anteckningarna i bildformat och publicera dem på en egen hemsida:


Bilden visar hemsidan där alla lektionsanteckningar sparas

Eftersom anteckningarna finns tillgänliga på internet en kort stund efter lektionen kan eleverna koncentrera sig på att hänga med och delta i de matematiska resonemangen.

Hur mycket använder eleverna sidan?
Jag använder Google sites för att göra min hemsida. Det är en gratistjänst till vilken det finns ett analysverktyg, Google analytics, som gör att jag kan se i vilken utsträckning eleverna besöker sidan:

Bilden visar statistik över antalet besök under en månad

Antalet besök varierar men statistiken visar att sidan i genomsnitt har 10 besök om dagen och att den genomsnittliga tiden för ett besök är drygt 30 minuter. Flest besök har sidan dagarna innan prov. En del elever skriver till och med ut anteckningarna och använder dem som ett komplement till boken när de repeterar inför prov.

Elever med läs- och skrivsvårigheter
För elever med läs- och skrivsvårigheter kan det vara särskilt svårt att både lyssna på läraren, titta på tavlan och samtidigt anteckna. En kompenserande åtgärd för dessa elever, som annars riskerar att exkluderas, är att de får lektionsanteckningar utskrivna. Med en Smartboard och en hemsida löser man detta på ett smidigt sätt.

Alla tjänar på det
Även om det är elever med läs- och skrivsvårigheter som kanske tjänar mest på att inte behöva anteckna finns det fler vinster med detta förfarande; elever som är frånvarande får information om vad vi gjort på lektionen och dessutom tillgång till alla anteckningar. Även föräldrar får insyn i vad som händer på matematiklektionerna. Till detta kommer möjligheten för mig som lärare att på ett enkelt sätt repetera det vi pratade om under föregående lektion - vi tittar på hemsidan. Alla tjänar på det.